Mandavya Higher Primary School

Nehru Nagara, Mandya  571 403

Phone No.: 99012 34066